O SEMINARIUM

Elementy środowiska przyrodniczego składają się na zasoby naturalne Ziemi, a efektywność ekonomiczna ich zagospodarowania powinna iść w parze z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową w duchu zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to wszelkich sposobów gospodarowania przestrzenią i zasobami Ziemi (eksploatacji kopalin, ustanawiania form ochrony przyrody itp.). Zagadnienia te są tradycyjnie przedmiotem badań prowadzonych na WNoZ UŚ. Realizacja idei zrównoważonego rozwoju nie jest prosta, o czym świadczą różnego rodzaju konflikty społeczne, związane z odmiennymi systemami wartości, grą różnych interesów oraz innymi przyczynami. Co za tym idzie, dążyć należy do optymalizacji zarządzania zaistniałymi i prognozowanymi konfliktami, zwłaszcza poprzez deliberację w ramach dialogu społecznego oraz eliminację zjawisk patologicznych towarzyszących konfliktom.

Zasadniczym celem Seminarium jest stworzenie szerokiej platformy do dyskusji nad przyczynami i mechanizmami konfliktów przedmiotowego typu, a docelowo do wypracowania w tym zakresie rozwiązań systemowych.

Projektowana konferencja jest drugą z cyklu spotkań naukowców i praktyków zajmujących się problematyką konfliktów społecznych na tle środowiskowym. Pierwsza edycja Seminarium (2016) dowiodła, że dyskutowana tematyka posiada znaczny potencjał rozwojowy, zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznym. Planując drugą edycję organizatorzy mają zatem nadzieję, że Seminarium wpisze się już na stałe w kalendarz spotkań ludzi nauki, praktyki i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem dialogu społecznego.    

Zapraszamy,

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2