O SEMINARIUM

Elementy środowiska przyrodniczego składają się na zasoby naturalne Ziemi, a efektywność ekonomiczna ich zagospodarowania powinna iść w parze z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową w duchu zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to wszelkich sposobów gospodarowania przestrzenią i zasobami Ziemi, w tym także eksploatacji i przetwórstwa kopalin, gospodarki terenami górniczymi, odpadami wydobywczymi oraz innych zagadnień związanych pośrednio z surowcami mineralnymi.

Konflikty społeczne, związane z odmiennymi przekonaniami, systemami wartości, wpływami  różnych grup interesów oraz innymi przyczynami, świadczą jednak o tym, że realizacja idei zrównoważonego rozwoju nie jest prosta. Te zagadnienia są już od ponad 10 lat przedmiotem badań prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Zasadniczym celem Seminarium jest stworzenie szerokiej platformy do dyskusji nad sposobami zarządzania pojedynczymi sytuacjami kryzysowymi w sferze gospodarowania zasobami naturalnymi Ziemi, przyczynami i przebiegiem tego typu konfliktów, a przede wszystkim do wypracowania rozwiązań systemowych.

Projektowana konferencja jest trzecią z cyklu spotkań naukowców i praktyków zajmujących się problematyką konfliktów społecznych na tle środowiskowym. W świetle dotychczasowych doświadczeń zdecydowano się jednak na pewne zmiany merytoryczne i organizacyjne, polegające na ograniczeniu się do wybranego rodzaju zasobów naturalnych, a mianowicie surowców mineralnych oraz na zdynamizowaniu formuły wydarzenia, polegającym na przesunięciu punktu ciężkości w kierunku paneli dyskusyjnych. W dalszej perspektywie planowane są kolejne zmiany, z którymi zapoznamy Państwa podczas III Seminarium. Mamy nadzieję, że ta propozycja wszystkim się spodoba .

Aktualnie planowane Seminarium zdecydowanie nawiązuje do swoich poprzednich edycji, stanowiąc kontynuację idei przyświecającej organizatorom od samego początku. Co więcej, idea ta zgodna jest z obserwowanymi od wielu lat trendami politycznymi, zmierzającymi w kierunku większego uwzględniania potrzeb społecznych i to niezależnie od aktualnie obowiązującej doktryny.

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność

 

TEMATY WIODĄCE III SEMINARIUM TO KONFLIKTY SPOŁECZNO-ŚRODOWISKOWE ZWIĄZANE Z:

  • gospodarką surowcami mineralnymi na terenach leśnych
  • gospodarką surowcami mineralnymi w parkach krajobrazowych i obszarach Natura 2000
  • gospodarką odpadami z wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych
  • wpływem sektora surowcowego na zdrowie człowieka
  • zagospodarowaniem i rewitalizacją terenów pogórniczych
  • rolą węgla kamiennego w gospodarce Polski i świata
  • emocjami w relacji człowiek-środowisko i relacjach międzyludzkich

 

 Komunikat nr 1