PROGRAM

PROGRAM SEMINARIUM – CZWARTEK, 28 WRZEŚNIA

 900-1000 Rejestracja uczestników, zapisy na wycieczkę

1000-1200 Konflikt niejedno ma imię (Aula, otwarcie Seminarium i sesja referatowa)

Leszek Marynowski (Dziekan WNoZ Uniwersytetu Śląskiego) – Przywitanie gości i słowo wstępne

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) Rewitalizacja terenów pogórniczych sposobem na łagodzenie konfliktów społeczno-środowiskowych?

Wiesław Kucharski (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach) – Co słychać w lesie

Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeciński) – Ekologiczne konflikty emocji

1200-1230 Przerwa kawowa

1230-1430 Przypadki chodzą po ludziach (Aula, sesja referatowa)

Joanna Iza Belzyt (Uniwersytet Gdański) – Inny/Obcy a konflikt – fenomen wzajemnych zależności

Anicenta Bubak (Cenia-Ekspertyzy) – Bajka o bezsilności prawa, czyli jak zatruć sąsiada

Anna Grochowska (Uniwersytet Wrocławski) – Planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w strefie podmiejskiej Wrocławia

Kinga Mazurek (Uniwersytet Śląski), Kamil Rysz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Nowe inwestycje versus planowanie przestrzenne

Łukasz Gawor (Politechnika Śląska) – Potencjalne konflikty dotyczące lokalizacji zakładu odzysku węgla ze zwałowiska

1430-1530 Lunch

1530-1730 Kopać? Nie kopać? Oto jest pytanie… (Aula, sesja referatowa)

Katarzyna Hałasik (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Podejście firm wydobywczych do problematyki konfliktów społecznych – analiza wybranych podmiotów z branży górniczej w Polsce

Anna Ostręga, Kazimierz Różkowski, Łukasz Herezy, Zuzanna Łacny, Marek Cała (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Nowoczesne górnictwo i rewitalizacja motorem rozwoju regionów – aspekt środowiskowy, społeczny i gospodarczy

Mariusz Czop (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Nowoczesne rozwiązania dla potrzeb zrównoważonej gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód na obszarach o silnej antropopresji, ze szczególny uwzględnieniem terenów prowadzonej i planowanej działalności górniczej

Mariusz Golenia, Marzena Sadowska, Piotr Syryczyński (Multiconsult Polska Sp. z o.o.) – Wyznaczenie priorytetów rozwoju regionu zawierciańskiego na przykładzie konfliktu pomiędzy eksploatacją rud Zn-Pb i ochroną wód

17:30 Przejazd uczestników do „Alicja Residence” (Ostrowy Górnicze) – autokar lub transport własny

1930 Uroczysta kolacja

 

PROGRAM SEMINARIUM – PIĄTEK, 29 WRZEŚNIA

 700-800 Śniadanie

800 Z Salwadoru do Strzemieszyc – panel dyskusyjny wokół utylizacji odpadów niebezpiecznych na przykładzie rzeczywistego przypadku. Udział biorą: Barbara Farmas (Wiceprezes Zarządu SARPI Dąbrowa Górnicza), Marcin Bazylak (Wiceprezydent Dąbrowy Górniczej) oraz Jerzy Cabała (Uniwersytet Śląski, mieszkaniec dzielnicy Strzemieszyce); dyskusję poprowadzi Prof. Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeciński)

900 Kwitnące krajobrazy czy piekło na Ziemi? – panel dyskusyjny na temat nowych odkrywek węgla brunatnego na terenie Polski.   Udział biorą: Marzena Szkudlarek (PGE, Z-ca Dyrektora Projektu Gubin), Leszek Pazderski (Greenpeace Polska) oraz Wojciech Naworyta (Akademia Górniczo-Hutnicza); dyskusję poprowadzi Prof. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN)

1000 Węgiel dobywa Zagłębie, Zagłębie dobywa piach – panel dyskusyjny na temat eksploatacji węgla kamiennego i surowców skalnych na terenie woj. śląskiego. Udział biorą: Mirosława Mierczyk-Sawicka (RDOŚ w Katowicach, Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000), Agata Tucka-Marek (Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą), Agata Ptak (Silesian Coal), Wiesław Kucharski (Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Katowicach), Robert Wawręty (Wiceprezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi), Piotr Oleś (Sołtys Zgonia, dz. Orzesza), Tadeusz Koperski (Polski Związek Producentów Kruszyw & Dyrektor ds. Rozwoju Haldex S.A.) oraz Adam Rostański (Uniwersytet Śląski); dyskusję poprowadzi dr Jarosław Badera (Uniwersytet Śląski)

1130 Podsumowanie i oficjalne zakończenie Seminarium (dr Jarosław Badera)

1200 Poczęstunek

1300 Od rekultywacji do rewitalizacji – wycieczka terenowa (autokar lub transport własny; zapisy przy rejestracji). Prowadzą mgr Agnieszka Chećko oraz dr Jarosław Badera. W programie:

  • Maczki-Bór (centralne zwałowisko odpadów powęglowych i tereny inwestycyjne, Sosnowiec)
  • „Balaton” (zbiornik rekreacyjny po eksploatacji piasków podsadzkowych, Sosnowiec)
  • Baza nurkowa „Koparki” (dawny kamieniołom dolomitu Gródek, Jaworzno)
  • Ośrodek Edukacji Geologiczno-Ekologicznej „GEOsfera” (dawny kamieniołom wapienia Sadowa Góra, Jaworzno)

powrót do centrum Sosnowca (Dworzec PKP) i pod budynek WNoZ UŚ około godz. 1600

 

*****

Postery – przez cały czas trwania Seminarium w wyznaczonych do tego celu miejscach (budynek Auli WNoZ UŚ oraz „Alicja Residence”):

Slávka Gałaś, Mariusz Krzak, Andrzej Gałaś (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Zastosowanie narzędzi teorii gier w ocenie konfliktowości zagospodarowania złóż kopalin

Katarzyna Cegielska, Marta Szylar, Dawid Kudas (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – Wpływ trendów osadniczych na strukturę pokrycia terenu

Anita Kukulska, Katarzyna Cegielska, Marta Szylar (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – Identyfikacja zagęszczenia komponentów pokrycia terenu o antropogenicznym pochodzeniu

Piotr Piotrowski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – Określenie wpływu topografii terenu na ceny jednostkowe nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Marta Szylar, Katarzyna Cegielska, Dawid Kudas (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – Taksonomiczna analiza zmian ładu zintegrowanego

Jakub Szymik (Uniwersytet Warszawski) – Instytucja Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej jako sposób rozwiązywania konfliktów w polityce środowiskowej UE

 

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie