PROGRAM10 czerwca 2016, piątek

 

1000-1100 Rejestracja uczestników

 

1100-1200 Otwarcie seminarium i Sesja plenarna

Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeciński, WNoZ) – Ogólna poszerzona typologia konfliktów społecznych na tle gospodarowania dobrami środowiskowymi

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska (IGSMiE PAN) Konflikty środowiskowe. Przyczyny i możliwości rozwiązań

 

1200-1215 Przerwa kawowa

 

1215-1345 Sesja panelowa „Surowce mineralne” (s. 123)

Aleksander Lipiński (Uniwersytet Śląski, WPiA) – Wydobywanie kopalin a obszarowe formy ochrony przyrody

Janusz Kmiecik (Dolomit S.A.) – Jak uniknąć konfliktu przestrzennego – przykład kopalni Chruszczobród

Lech Poprawski, Mirosław Wąsik (Uniwersytet Wrocławski, WNoZiKŚ), Mirosław Okińczyc (Akszak Consulting) – Konflikty społeczne związane z ochroną i wydobywaniem kopalin – wybrane przykłady

Wojciech Naworyta (AGH) – O potrzebie weryfikacji krajowych zasobów węgla brunatnego ze względu na zagospodarowanie powierzchni nad złożami

Krzysztof Galos, Alicja Kot-Niewiadomska (IGSMiE PAN), Jarosław Badera (Uniwersytet Śląski, WNoZ) – Uwarunkowania środowiskowe i społeczne jako element metodologii wyznaczania złóż kopalin o znaczeniu publicznym w projekcie MINATURA 2020

Łukasz Trembaczowski (Uniwersytet Śląski, WNS) – Subpolityka surowcowa w społeczeństwie światowego ryzyka

 

1215-1345 Sesja panelowa „W mieście i na wsi” (s. 128)

Adam S. Górski (Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, IG) – Tereny mieszkaniowe a procesy depopulacji w polskich miastach jako przykład współczesnych konfliktów w przestrzeni miejskiej

Adam Hamerla (GIG, Zakład Ochrony Wód) – Systemowe rozwiązania odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach podmiejskich – aspekty społeczne i środowiskowe

Natalia Tomczewska-Popowycz (Uniwersytet Śląski, WNoZ) – Obszary chronione miasta na terenie Bielska-Białej w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Tomasz Noszczyk, Agnieszka Głowacka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – Potencjalne konflikty społeczno-przestrzenne wywołane niekorzystną strukturą obszarów wiejskich i nieaktualną ewidencją gruntów i budynków

Dariusz Rakowski (Uniwersytet Szczeciński, WNoZ) – Wykorzystanie obszarów wiejskich na potrzeby odnawialnych źródeł energii

Jan M. Waga, Maria Fajer (Uniwersytet Śląski, WNoZ) – Wiatraki na obszarach osuwiskowych – nowa koncepcja w planowaniu przestrzennym?

 

13:45-14:30 Przerwa obiadowa

 

1430-1545 Sesja plenarna „W regionach”

Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski, WBiOŚ) – Sacrum czy profanum? Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej

Barbara Osóch (Uniwersytet Szczeciński, WNoZ) – Zróżnicowanie problemów społecznych i środowiskowych w rejonie Zalewu Szczecińskiego

Agnieszka Latocha (Uniwersytet Wrocławski, IGiRR) – Konflikty społeczno-środowiskowe w Sudetach (wybrane przykłady)

Michał Sobala (PTG, Komisja Krajobrazu Kulturowego) – Krajobrazowe skutki konfliktów w gospodarowaniu przestrzenią. Ujęcie historyczne na przykładzie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

Karolina Kania (Uniwersytet Warszawski, WGiSR) – Konflikty społeczno-środowiskowe a zagospodarowanie turystyczne na Île des Pins (Nowa Kaledonia)

 

1545-1600 Przerwa kawowa

 

1600-1715 Sesja plenarna

Anicenta Bubak, Joanna Topuszczak (JARS Sp. z o.o.) – Wykorzystanie oceny ryzyka zdrowotnego dla potrzeb opracowania opinii w sprawie terenów zanieczyszczonych

Marta Putyra (Uniwersytet Śląski, WPiA) – Normy sanitarne w zakresie zakładania cmentarzy

Katarzyna Góralczyk (Akademia Krakowska) – Pomiędzy tęsknotą a niezrozumieniem. Cmentarzyska dla zwierząt punktem zapalnym światopoglądowych konfliktów miejskiej społeczności lokalnej

Marta Kolibabska, Katarzyna Skrzek (Ministerstwo Rozwoju) – Mediacje – metody polubownego rozwiązywania konfliktów w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi; szanse i zagrożenia na tle doświadczeń europejskich

Grzegorz Frączek (Uniwersytet Śląski, Ośrodek Mediacji) – Postępowanie mediacyjne w sprawach dotyczących inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych

 

1715-1730 Podsumowanie i zakończenie Seminarium

 

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie