II SEMINARIUM

Drugie Interdyscyplinarne Seminarium „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi” odbyło się  w dniach 28-29 września 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz w Alicja Residence w Sosnowcu.

Plakat

Materiały poseminaryjne

Raport podsumowujący seminarium

Relacja prasowa

REFERATY:

Joanna Iza Belzyt (Uniwersytet Gdański) – Inny/Obcy a konflikt – fenomen wzajemnych zależności

Anicenta Bubak (Cenia-Ekspertyzy) – Bajka o bezsilności prawa, czyli jak zatruć sąsiada

Mariusz Czop (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Nowoczesne rozwiązania dla potrzeb zrównoważonej gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód na obszarach o silnej antropopresji, ze szczególny uwzględnieniem terenów prowadzonej i planowanej działalności górniczej

Łukasz Gawor (Politechnika Śląska) – Potencjalne konflikty dotyczące lokalizacji zakładu odzysku węgla ze zwałowiska

Anna Gogola (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach) – Problemy planowania przestrzennego przy opiniowaniu projektów planów zagospodarowania przestrzennego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego

Anna Grochowska (Uniwersytet Wrocławski) – Planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w strefie podmiejskiej Wrocławia

Katarzyna Hałasik (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Podejście firm wydobywczych do problematyki konfliktów społecznych – analiza wybranych podmiotów z branży górniczej w Polsce

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) – Rewitalizacja terenów pogórniczych sposobem na łagodzenie konfliktów społeczno-środowiskowych?